TOKYO BOEKI - эксклюзивный дистрибьютор Nanophoton Co. в России и СНГ
+7 (495) 223-40-00
+7 (495) 223-40-00
TOKYO-BOEKI

2015

“Carbon nanotube spaced graphene aerogels with enhanced capacitance in aqueous and ionic liquid electrolytes”
Qingguo Shao, Jie Tang, Yuexian Lin, Jing Li, Faxiang Qin, Jinshi Yuan, Lu-Chang Qin
Journal of Power Sources, 278, 751–759, (2015)

“A facile synthesis of highly luminescent nitrogen-doped graphene quantum dots for the detection of 2,4,6-trinitrophenol in aqueous solution”
Liping Lin, Mingcong Rong, Sisi Lu, Xinhong Song, Yunxin Zhong, Jiawei Yan, Yiru Wang, Xi Chen
Nanoscale, 7, 1872-1878, (2015)

“Metal doped titanate photo catalysts for the mineralization of congo red under visible irradiation”
Amala Infant Joice Joseph, Sivakumar Thiripuranthagan
RSC Adv., 5, 9792-9805, (2015)