TOKYO BOEKI - эксклюзивный дистрибьютор Nanophoton Co. в России и СНГ
+7 (495) 223-40-00
+7 (495) 223-40-00
TOKYO-BOEKI

2011

“Graphitic Tribological Layers in Metal-on-Metal Hip Replacements”
Y. Liao, R. Pourzal, M. A. Wimmer, J. J. Jacobs, A. Fischer, and L. D. Marks
Science, Vol. 334 no. 6063 pp. 1687-1690 (2011)

“Single molecule detection from a large-scale SERS-active Au79Ag21 substrate”
Hongwen Liu, Ling Zhang, Xingyou Lang, Yoshinori Yamaguchi, Hiroshi Iwasaki, Yasushi Inouye, Qikun Xue & Mingwei Chen
nature.com, Scientific Reports 1, Article number: 112 (2011)

“Imaging of EdU, an Alkyne-Tagged Cell Proliferation Probe, by Raman Microscopy”
Hiroyuki Yamakoshi, Kosuke Dodo, Masaya Okada, Jun Ando, Almar Palonpon, Katsumasa Fujita, Satoshi Kawata, and Mikiko Sodeoka
J. Am. Chem. Soc., 133 (16), pp 6102–6105 (2011)

“Graphene uniformly decorated with gold nanodots: in situ synthesis, enhanced dispersibility and applications”
Xi Yang , Mingsheng Xu , Weiming Qiu , Xiaoqiang Chen , Meng Deng , Jinglin Zhang , Hideo Iwai , Eiichiro Watanabe and Hongzheng Chen
J. Mater. Chem., 21, 8096-8103 (2011)

“Formation of monolayer and few-layer hexagonal boron nitride nanosheets via surface segregation”
Mingsheng Xu, Daisuke Fujita, Hongzheng Chen and Nobutaka Hanagata
Nanoscale, 3, 2854-2858 (2011)

“Production of Extended Single-Layer Graphene”
Mingsheng Xu, Daisuke Fujita, Keisuke Sagisaka, Eiichiro Watanabe and Nobutaka Hanagata
ACS Nano, 5 (2), pp 1522–1528 (2011)

“Graphite-Silicon-Polyacrylate Negative Electrodes in Ionic Liquid Electrolyte for Safer Rechargeable Li-Ion Batteries”
Naoaki Yabuuchi, Keiji Shimomura, Yukako Shimbe, Tomoaki Ozeki, Jin-Young Son, Hiroshi Oji, Yasushi Katayama, Takashi Miura, Shinichi Komaba
Advanced Energy Materials, Volume 1, Issue 5, pages 759–765 (2011)